เป้าหมาย
โรงเรียนได้ยึดปรัชญาดังกล่าว เป็นนโยบายหลักเป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ รู้จริง เพื่อพัฒนาบุคลิก ภาพ บุคลิกลักษณะอบรมปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนสมบูรณ์ เป็นคนดีของสังคม รู้จักรักษาตนให้มีพลานามัยแข็งแรง และเพื่อให้เด็กเตรียมตัวรับการมีชีวิตในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรม

วิชาการเลิศล้ำ หมายถึง นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่สามารถไปศึกษาต่อในระดับสูง แล้ว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คนเก่ง)

คุณธรรมดีเด่น หมายถึง นักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมตามศาสนา มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัดอดออมประพฤติปฏิบัติตาม จารีตประเพณี วัฒนธรรมไทย (คนดี)

เน้นพลานามัย หมายถึง นักเรียนเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า A SOUND MIND IN A SOUND BODY (จิตใจที่มั่นคง ย่อมดำรงอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง) และมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย (คนแข็งแรง)

ก้าวไกลเทคโนโลยี หมายถึง นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในระยะเวลาอันสั้น ใหม่ๆ และสามารถนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม ซึ่งรวมไปถึงประเทศชาติ (คนทันสมัย)

วิสัยทัศน์ (Vision)


นักเรียนเป็นผู้มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัยมีคุณธรรม จริยธรรมและความปลอดสารเสพติด มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและมีพื้นฐานทางภาษาจีน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถใช้เทคโนโลยีตามศักยภาพของผู้เรียน มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

ภารกิจ/พันธกิจ(Mission)  

1. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสุขภาพและพลานามัย
2. ส่งเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้น คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศในการจัดระบบ บริหารการจัดการและการเรียนการสอน
8. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยรักศิลปะ ดนตรีและกีฬา
9. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
11. ส่งเสริมและพัฒนางานเรื่องการบริหารงานบุคคลด้านธุรการ-การเงินและด้านอื่นๆ ที่สามารถ เกื้อหนุนให้บรรลุตามแผน
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
13. ส่งเสริมและสนับสนุนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
14. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   

เป้าหมาย(Goal)

 

1. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนประสานสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของรงเรียน
3. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ครูทุกคนเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
5. นักเรียนร้อยละ 95 ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย
6. นักเรียนร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตาม เกณฑ์มาตรฐาน
7. นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข
8. นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.00 ภายใน 5 ปี
9. นักเรียนร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
10. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
11. นักเรียนทุกคน มีความภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
12. นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนในการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
13. นักเรียน ป.1-ม.3 ทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน
14. นักเรียนระดับประถมและมัธยมร้อยละ 60 สามารถใช้ภาษาจีนขั้นพื้นฐานตามศักยภาพของผู้เรียน