สระว่ายน้ำ
อ.วันเพ็ญ คงนาม
ครูผู้สอน ผู้จัดการสระว่ายน้ำ
โทร. 080-223-9835
อ.พรปรีณัน ศิริมาลาตัง
ครูผู้สอน
โทร. 081- 808-7976
อ.ภูษิตา ดิษฐปาน
ครูผู้สอน
โทร. 090-562-2732
โทร. 089-7417-770
รายละเอียดการใช้บริการสระว่ายน้ำ
1. วันเปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไป
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 15.30 - 17.00 น.
ช่วงปิดภาคเรียนเปิดบริการ 8.00 - 17.00 น.
2. เปิดบริการ วันเสาร์/td>
9.00 - 17.00 น.
3. สระปิดบริการ
- วันนักขัตฤกษ์
- วันอาทิตย์
4. คณะครูทำการสอนพิเศษประจำสระ
1. อ.วันเพ็ญ คงนาม 080-214-5648
2. อ.สุเทน คุ้มเพนียด 089-777-6241
3. อ.พรปรีณัน ศิริมาลาตัง 081-808-7976
4. อ.สุพจน์ มูลจันทร์ 086-375-3997
5. อ.คงเดโช มีนามวงค์ 083-818-4090
6. อ.ภูษิตา ดิษฐปาน 099-562-2732
5. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
ครูโจ้ 080-2145648
ครูสุเทน 089-777-6241;
อัตราการเรียนนอกเวลา เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
เด็กอายุ 5 - 14 ปี / ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป
กลุ่ม
1 คน ราคาคนละ 1,200 / 1,600 บาท
2 คน ราคาคนละ 800 / 1,100 บาท ต่อคน
3 คน ราคาคนละ 750 / 1,000 บาท ต่อคน
4 คน ราคาคนละ 700 / 900 บาท ต่อคน
5 คน ราคาคนละ 650 / 800 บาท ต่อคน
ระยะเวลาเรียน 6 ช.ม. เรียนครั้งละ 1 ช.ม. (หรือตามตกลงกับครูผู้สอน)
สมัครเป็นสมาชิกรายปี
ผู้ใหญ่ ปีละ 500 บาท / ปี ลงสระเสียค่าบริการครั้งละ 20 บาท / ครั้ง
เด็กอายุ อายุต่ำกว่า 15 ปี ปีละ 400 บาท / ปี เสียค่าบริการครั้งละ 15 บาท / ครั้ง
บุคคลทั่วไป
1. นักเรียนภาษา ฯ ครั้งละ 10 บาท
2. นักเรียนภายนอกอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งละ 30 บาท / ครั้ง
3. บุคคลมีอายุ 15 ปีขึ้นไป 50 บาท / ครั้ง
ตราค่าเช่าอุปกรณ์
1. ชุด = 20 มัดจำ 50 บาท
2. แว่น = 20 มัดจำ 50 บาท
ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ
ข้อปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสระว่ายน้ำ
2.ไม่ปฏิบัติการใด ๆ ที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่น
3. ไม่พกพาอาวุธหรืออื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อ สถานที่และผู้อื่น
4. เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ประจำเมื่อถูกตักเตือน
5. ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในสระ
6. ไม่อนุญาตนำเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ลงสระว่ายน้ำ โดยเด็ดขาด