บุคลากรดีเด่น บุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ผู้ที่รับพระราชทานคือ
1. นายสมชาย ดิษฐรักษ์
2. นางยุพิน กิจประชา
3. นางสำอางค์ อร่ามดวง

ผู้ที่ได้รับรางวัล มี ดังนี้
1. นางสาววราภรณ์ ทองเนตร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. นางสาววัสสิกา กปิลกาญจน์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. นางขนิษฐา เอี่ยมอาษา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
4. นางพรทิพย์ รอดสมัย บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
5. นางสาวสุรัติญา สุขีทรัพย์ เป็นครูผู้สอนดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. นางสุนันทา แสนคลัง เป็นผู้พัฒนางานด้านพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
7. นางสาวกาญจนา บรรลือสินธุ์ เป็นผู้พัฒนางานด้านพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
8. นายสมชาย ดิษฐรักษ์ เป็นผู้พัฒนางานด้านกิจกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
9. นางเจริญศรี จันทรารมณ์ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559
10. นางสาวกมลวรรณ บัวใบ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
11. นางสาววัสสิกา กปิลกาญจน์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
12. นางสติมา จันทนา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
13. นางวัณธนา เกตุพลอย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
14. นางสาววันเพ็ญ คงนาม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองด้านกีฬาว่ายน้ำ ปีการศึกษา 2559
ไม่จริงละมั้ง
โดย : tapooweb
28 พ.ค. 55 23:39
sadfsdafdsaf
โดย : sdfdsa
23 พ.ค. 55 10:36