ห้องพยาบาล
บทบาทหน้าที่ของห้องพยาบาล
1. วางแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารโรงเรียน เช่น การบันทึกสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การรวบรวมสถิติ ประเมินผล การจัดหายาและเวชภัณฑ์
2. จัดสถานที่เพื่อการปฐมพยาบาลและพักฟื้นสำหรับบุคลากรในโรงเรียนตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น
3. จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมจัดระบบการควบคุม การเก็บรักษาที่เหมาะสมรัดกุม
4. ให้บริการพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรในโรงเรียนที่เจ็บป่วย (ให้บริการยาเฉพาะโรคปัจจุบัน เช่น เป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นลม ฯลฯ แลพร้อมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมอื่น ๆ)
5. ส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พยาบาลจะดำเนินการให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป โดยจะเป็นผู้ประสานงานในการนำส่งโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ
6. ดำเนินการให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ และ เชื้อโรคต่าง ๆ พร้อมแนะนำช่วยเหลือในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
7. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล ให้พร้อมที่จะใช้การได้ทันท่วงที
8. ให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัยทั้งส่วนบุคคลและชุมชน เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดบอร์ดและนิทรรศการ
9. จัดทำบัตรบันทึกสุขภาพหรือระเบียนสุขภาพตามแบบที่กำหนดของกระทรวง
10. จัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกประกันอุบิติเหตุในโรงเรียนทุกคน
11. จัดดำเนินการปฐมพยาบาลแก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน
12. ดูแลรักษาห้องพยาบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
13. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยมีอาการหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือ ประสบอุบัติเหตุ
14. อบรมให้ความรู้ตามระดับและวัยของนักเรียน โดยขอความร่วมมือจากทางโรงพยาบาล
15. ปฏิบัติงานทางวิชาการ การพยาบาล เช่น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อปรับปรุงการพยาบาล จัดทำแผนสถิติ และ โครงการของงานพยาบาลในแต่ละปีการศึกษา