ห้องสมุด
บทบาทหน้าที่ของห้องห้องสมุด
เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการอันประกอบด้วยหนังสือ สิ่งพิมพ์ ทุกประเภท เพื่อเป็นศูนย์กลางของครู และนักเรียนโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคได้ศึกษา ค้นคว้าเพื่อการศึกษา การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน มีครูบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการความสะดวกแก่ผู้ใช้ จุดประสงค์ของห้องสมุด
1.เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้
2.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตัวเอง
3.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 
มุมค้นคว้าหาความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้ที่ห้องสมุด
ระเบียบข้อควรปฏิบัติของห้องสมุดโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
การบริการของห้องสมุดโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
เวลาทำการ
1. ห้องสมุดเปิดบริการวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยเปิดบริการเวลา 7.00 - 17.00 น
 
ผู้มีสิทธิและเข้าใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือ
1. ครู - อาจารย์ นักการ ภารโรง เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงเรียนภาษานุสรณ์ บางแค
2. นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
3. บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์
 
บัตรสมาชิก
บัตรสมาชิกห้องสมุดใช้บัตรประจำตัวนักเรียน ในการ กำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนสำหรับยืม - คืนหนังสือ กำหนดให้ใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดที่ทางบรรณารักษ์ ออกให้
 
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 1. ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนผู้ใช้บริการต้อง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 2. ห้ามนำกระเป๋าหรือสิ่งของอื่นๆเข้ามาในห้องสมุด ยกเว้นกระเป๋าสตางค์
 3. ไม่สงเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 4. ม่นำอาหารของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
 5. ไม่ขีดเขียน ตัดฉีก ทำลายหนังสือและวัสดุของห้องสมุด
 6. เมื่อลุกจากที่นั่งควรเลื่อนเก้าอี้เก็บให้เรียบร้อย
 7. เมื่ออ่านหนังสือแล้วให้วางไว้บนโต๊ะหรือชั้นพักหนังสือ
 8. ยืมหนังสือก่อนนำออกห้องสมุด
 9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุด
 
► ระเบียบการยืม คืนหนังสือ◄
ในการยืม-คืนหนังสือทุกครั้งต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดมาแสดงทุกครั้ง
 • นักเรียนสามัญ ป4 - ม.3 ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 1 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 3 วัน
 • นักเรียนปวช. ปวส. ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 7 วัน
 • ครู ? อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ ยืมหนังสือได้ครั้งหลายเล่ม กำหนดส่งคืนภายใน 10 วัน