คุณครูมัธยม
นางสุนันทา แสนคลัง
หัวหน้าช่วงชั้น
นายนิพนธ์ ปานศรีแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยม 2/1
นายทิวากร ประชาโรจน์
ครูประจำชั้น มัธยม 2/2
นางสาวสาธิตา กำจร
ครูประจำชั้น มัธยม 3/1
นางสาวพรปรีณัน ศิริมาลาตัง
ครูพิเศษ มัธยม
นางอารมย์ ทองประศรี
ครูพิเศษ มัธยม
นายณัฏฐวรรธน์ ดิษฐรักษ์
ครูพิเศษ มัธยม
นางสาววราภรณ์ ทองเนตร
ครูพิเศษ มัธยม
นางสุนันทา แสนคลัง
อาจารย์ที่ปรึกษา มัธยม 1/1
นางอารยา สุวรรณศร
อาจารย์ที่ปรึกษา มัธยม 3/2