คุณครูอนุบาล
นางเจริญศรี จันทรารมณ์
หัวหน้าช่วงชั้น
นางสำอางค์ อร่ามดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
นางอรศรี ตั้งทวีทรัพย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
นางพรทิพย์ รอดสมัย
พี่เลี้ยง อนุบาล 1/1
นางสาวศริณญา ทองดีนอก
พี่เลี้ยง อนุบาล 2
นางลำปาง หงษ์ยนต์
พี่เลี้ยง อนุบาล 2/1