สำนักอำนวยการ
นางสาวอุไรวรรณ บุญจำนงค์
นายทะเบียน
นางวราภรณ์ สุขมาก
ธุรการ
นางยุพิน กิจประชา
ธุรการ
นายอติโชติ กุศลสุข
ธุรการ
นางสาวธาริณีย์ สถาปัตยานนท์
การเงิน
นางสุนันท์ สุนทโรทยาน
การเงิน
นายวิรัตน์ คงศรีวิลัย
งานทั่วไป
นายทนน กรอบทอง
คอมพิวเตอร์
นางขนิษฐา เอี่ยมอาษา
พยาบาล
นางสาวทิพวรรณ สมบูรณ์
ธุรการ