กรรมการบริหารโรงเรียน
นาย ลักษณียนาวิน
ประธานกรรมการ
นาย ลักษณียนาวิน
กรรมการและเลขานุการ
นางสาว ฐิรโพธิศักดิ์
กรรมการ
นางสาว โห้แจ่ม
กรรมการ