ผู้บริหาร
นายประพันธ์ ลักษณียนาวิน
ผู้รับใบอนุญาต
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวชวันรัตน์ ฐิรโพธิศักดิ์
ผู้จัดการ
นางสาวปภัสสร โห้แจ่ม
ผู้อำนวยการ
นางชไมภัทร์ กุศลสุข
ที่ปรึกษา
นางฐิติรัชต์ เกียรติหิรัญนที
ที่ปรึกษา
นายสุเทน คุ้มพะเนียด
ที่ปรึกษา
นางอารมย์ ทองประศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นางวัณธนา เกตุพลอย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายณัฏฐวรรธน์ ดิษฐรักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
นายทิวากร ประชาโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ