คณะผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
ประพันธ์ ลักษณียนาวิน
ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ผู้จัดการ
ชวันรัตน์ ฐิรโพธิศักดิ์
ผู้อำนวยการ
ปภัสสร โห้แจ่ม
จดหมายข่าว
. . . . ยังไม่มีข้อมูล . . . .
คนเก่งภาษา
- เด็กชายณัฐดนัย พรหมมี

- เด็กชายคณานนต์ เอื้อเศรษฐวัฒนา

- เด็กหญิงอิ่มเอม ทรัพย์สกุล

- เด็กชายธนโชติ กลิ่นสุวรรณ์

- เด็กหญิงมนัสวี เรืองวารี

- เด็กหญิงชาลิสา วิโรจน์ศิรศักดิ์

- เด็กหญิงเบญจภรณ์ นามเดช

- เด็กหญิงฐิตาภา พิทักษ์กมลพร

- เด็กชายพีระพัฒน์ ภูศรี

- เด็กหญิงธนพร ศิริรัตนา

- เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาพล

- เด็กชายธีร์ดนัย อ่อนนาน

- เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นิวาส

- เด็กชายเชิดชัย เชิดสุข

- เด็กหญิงปริณดา พวงคำ

- เด็กหญิงเขมจิรา มหาวาที

- เด็กหญิงวรรณ์ลภา เหมะมินทร์

- เด็กหญิงจิรภัทธ์ แซ่ตั้ง

- เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ นิวาส

- เด็กหญิงปิยพร พุ่มจันทร์

- เด็กหญิงปริณดา พวงคำ

- เด็กหญิงชาลิสา วิโรจน์ศิรศักดิ์

- เด็กหญิงธัญชนก ประนามเก

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
มุมความรู้
แหล่งเรียนรู้สำหรับครู-นักเรียน
Khan Academy
โทรทัศน์ครู