สมัครเรียน ปีการศึกษา(1/2563)

เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัครเรียน

เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน
ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล 1-3
ค่าธรรมเนียมการเรียน 14,186.75 บาท
ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,231.75 บาท
ค่าธรรมเนียมการเรียน 9,361.25 บาท