ข่าวประกาศ สถาบันการศึกษาครบวงจร

PASA GROUP... ดูแล พัฒนา และให้การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้...."โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค".... ฝึกฝนให้เป็นเยาวชนที่มีบุคลิกภาพดี มีสมรรถนะโดดเด่น อีกทั้งเป็นเยาวชนที่เต็มใจในการให้บริการต่อสังคม ด้วยการมีจิตอาสา และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน ในระดับความรู้ ความสามารถ ที่พึงประสงค์ภายใต้ ......."วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการภาษานุสรณ์บางแค"