กิจกรรม พิธีไหว้ครู 2563
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง พิธีไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารนันทนาการ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563