กิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่21  มีนาคม 2561  ณ อาคารนันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญณรงค์  ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  โดยที่ผ่านมาโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สามารถผลิตนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งสติปัญญา และทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้  ร้อยละ100  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดี ของรุ่นน้องและผู้ปกครองป็นจำนวนมาก