หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางศิริพร พูกันแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
นางสุกัญญา นาควัชระ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา