คุณครูประถม
นางสาววารุณี พุ่มเพ็ง
หัวหน้าช่วงชั้น
นางสาวนัยนา สิทธานนท์
ครูประจำชั้น ประถม 1/1
นางวารี กนกนุวัตร์
ครูประจำชั้น ประถม 2/1
นางสาววารุณี พุ่มเพ็ง
ครูประจำชั้น ประถม 3/1
นางสติมา จันทนา
ครูประจำชั้น ประถม 4/1
นางสาวธาริณีย์ สถาปัตยานนท์
ครูประจำชั้น ประถม 4/1
นางสาวกาญจนา บรรลือสินธุ์
ครูประจำชั้น ประถม 4/2
นางนันทนัช ปสังคมาน
ครูประจำชั้น ประถม 6/1
นายเมทิพร น้ำมิตร
ครูพิเศษ ประถม