คุณครูประถม
นางสาววารุณี พุ่มเพ็ง
หัวหน้าช่วงชั้น
นางสาวนัยนา สิทธานนท์
ครูประจำชั้น ประถม 1/1
นางศิริพร พูกันแก้ว
ครูประจำชั้น ประถม 1/2
นางวารี กนกนุวัตร์
ครูประจำชั้น ประถม 2/1
นางสาววารุณี พุ่มเพ็ง
ครูประจำชั้น ประถม 3/1
นางสติมา จันทนา
ครูประจำชั้น ประถม 4/1
นางสาวกาญจนา บรรลือสินธุ์
ครูประจำชั้น ประถม 4/2
นางสาวสุรัติญา สุขีทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถม 5/1
นางนันทนัช ปสังคมาน
ครูประจำชั้น ประถม 6/1
นางวิราภรณ์ พระพรหม
ครูประจำชั้น ประถม 6/2
นางสาวกาญจนา บรรลือสินธิ์ุ
ครูพิเศษ ประถม
นางสุกัญญา นาควัชระ
ครูพิเศษ ประถม
นางสาววันเพ็ญ คงนาม
ครูพิเศษ ประถม
นางสาววัสสิกา กปิลกาญจน์
ครูพิเศษ ประถม 5/2