คุณครูมัธยม
นางสาววราภรณ์ ทองเนตร
หัวหน้าช่วงชั้น
นางสาวชานิกา โอภาสพิชญดำรง
ครูประจำชั้น มัธยม 1/1
นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มวงษ์
ครูประจำชั้น มัธยม 1/2
นางสาวจิคราภรณ์ ร่วมมิตร
ครูประจำชั้น มัธยม 2/1
นายนิพนธ์ ปานศรีแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยม 2/2
นางสาววัสสิกา กปิลกาญจน์
ครูประจำชั้น มัธยม 3/1
นางสาวพรปรีณัน ศิริมาลาตัง
ครูพิเศษ มัธยม
นางสาวฐิตินันท์ หล้าป้อม
ครูพิเศษ มัธยม
นายศรนรินทร์ ชินบุตร
ครูพิเศษ มัธยม
นางสาวพรปรีณัน ศิริมาลาตัง
ครูพิเศษ มัธยม
นางสาววราภรณ์ ทองเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา มัธยม 3/2