พี่เลี้ยง
นางพรทิพย์ รอดสมัย
พี่เลี้ยง อนุบาล 1/1
นางสาววารี มณีขัติย์
พี่เลี้ยง อนุบาล 2