คุณครูอนุบาล
นางสุกัญญา นาควัชระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
นางสาวณัฐนันท์ นาทอง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
นางสำอางค์ อร่ามดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
นางอรศรี ตั้งทวีทรัพย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1