คุณครูอนุบาล
นางเจริญศรี จันทรารมณ์
หัวหน้าช่วงชั้น
นางสำอางค์ อร่ามดวง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
นางอรศรี ตั้งทวีทรัพย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1