สำนักอำนวยการ
นางวราภรณ์ สุขมาก
ธุรการ
นางยุพิน กิจประชา
ธุรการ
นายอติโชติ กุศลสุข
ธุรการ
นางสาวธาริณีย์ สถาปัตยานนท์
การเงิน
นางสุนันท์ สุนทโรทยาน
การเงิน
นายวิรัตน์ คงศรีวิลัย
งานทั่วไป
นายทนน กรอบทอง
คอมพิวเตอร์
นางขนิษฐา เอี่ยมอาษา
พยาบาล
นายสุเทน คุ้มพะเนียด
สารสนเทศ
นายธนทิพย์ ปลังคมาน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวทิพวรรณ สมบูรณ์
นายทะเบียน