ผู้บริหาร
นายประพันธ์ ลักษณียนาวิน
ผู้รับใบอนุญาต
นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน
ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวชวันรัตน์ ฐิรโพธิศักดิ์
ผู้จัดการ
นางสาวปภัสสร โห้แจ่ม
ผู้อำนวยการ
นางชไมภัทร์ กุศลสุข
ที่ปรึกษา
นางฐิติรัชต์ เกียรติหิรัญนที
ที่ปรึกษา
นางอารมย์ ทองประศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ