ข่าวกิจกรรม
วันครู 2563
วันครูแห่งชาติ Teachers’ Day ปี 2563 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 การจัดงานวันครูในกลุ่มโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค อย่างต่อเนื่อง
16 ม.ค. 63 14:35 ชมแล้ว 917 อ่านต่อ...
การเสวนา เรื่อง วิถีชีวิตคนเมืองกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม
ดร ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร การเสวนา เรื่อง วิถีชีวิตคนเมืองกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม
14 มี.ค. 62 06:43 ชมแล้ว 674 อ่านต่อ...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันแม่แห่งชาติ 2561 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา เป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
09 ส.ค. 61 09:43 ชมแล้ว 1,292 อ่านต่อ...
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
จิตอาสาเมื่อ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำความดีตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค หลังจากที่ทำพิ
26 ก.ค. 61 13:05 ชมแล้ว 1,365 อ่านต่อ...
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันกลุ่มลูกเสือโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนฯ มีดร.ชาญณรงค์ ลักษรียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี
29 มิ.ย. 61 09:08 ชมแล้ว 1,151 อ่านต่อ...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค  จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่21  มีนาคม 2561  ณ อาคารนันทนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญณรงค์  ลักษณียนาวิน ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  โดยที่ผ่านมาโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สามารถผลิตนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งสติปัญญา และทักษะทางด้านอารมณ์ สังคม  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้  ร้อยละ100  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปิติยินดี ของรุ่นน้องและผู้ปกครองป็นจำนวนมาก

13 มี.ค. 60 05:02 ชมแล้ว 6,639 อ่านต่อ...
พีธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ลูกเสือพร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ณ โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค

24 พ.ย. 60 11:31 ชมแล้ว 2,625 อ่านต่อ...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ดร.ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดประกอบกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 การจัดงานวันแม่ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการสร้างจิตสำนึก ความผูกพันความกตัญญูกตเวทีจากลูกที่มีต่อแม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบันครอบครัวไทย เป็นการป้องกันความเสื่อมแห่งจริยธรรมของกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับชุมชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

11 ส.ค. 60 12:04 ชมแล้ว 1,845 อ่านต่อ...
พิธีวันคล้ายวันสถาปณาวันลูกเสือแห่งชาติ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเหล่าลูกเสือจากทั่วประเทศ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาวันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

01 ก.ค. 60 11:43 ชมแล้ว 1,931 อ่านต่อ...
PASA’s FAMILY

ผู้ปกครอง ของเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นประถมศึกษา ปีที่ ม.2-3 ที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคและวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค         เป็นครอบครัวภาษาหรือที่เรียกกันว่า PASA’s family  สถาบันการศึกษาคุณภาพแบบครบวงจร  เพื่อการพัฒนาสู่บุคคลคุณภาพ 

21 ม.ค. 60 14:27 ชมแล้ว 7,510 อ่านต่อ...